Mua số lần thi thử

Chọn gói thi thử

Gói 1 Lần Thi Thử
 • Đề thi thử hướng tới ma trận, dạng và các mức độ của đề thi PTTH năm học 2019

 • Xem lại lịch sử của các lần làm bài

 • Có đáp án và hướng dẫn phương pháp giải chuẩn cho từng câu hỏi

 • Miễn phí sử dụng hệ thống luyện tập

 • 50,000 VNĐ

  (Giảm 60%)

  chỉ còn
20,000 VNĐ
Gói 5 Lần Thi Thử
 • Đề thi thử hướng tới ma trận, dạng và các mức độ của đề thi PTTH năm học 2019

 • Xem lại lịch sử của các lần làm bài

 • Có đáp án và hướng dẫn phương pháp giải chuẩn cho từng câu hỏi

 • Miễn phí sử dụng hệ thống luyện tập

 • 250,000 VNĐ

  (Giảm 72%)

  chỉ còn
70,000 VNĐ
Gói 10 Lần Thi Thử
 • Đề thi thử hướng tới ma trận, dạng và các mức độ của đề thi PTTH năm học 2019

 • Xem lại lịch sử của các lần làm bài

 • Có đáp án và hướng dẫn phương pháp giải chuẩn cho từng câu hỏi

 • Miễn phí sử dụng hệ thống luyện tập

 • 500,000 VNĐ

  (Giảm 80%)

  chỉ còn
100,000 VNĐ

Thông tin người mua

*
*
*
Danh sách tài khoản tham gia thi