Điều khoản Bảo mật Ứng dụng VioEdu – Học Sinh

14
145797

Nhằm đảm bảo an toàn cho ứng dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu đưa ra một số chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi đăng ký mở tài khoản tại https://vio.edu.vn/register/step-one

Chính sách này mô tả các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu.
“Bạn” được sử dụng dưới đây được thay thế cho khách hàng là cá nhân hay các tổ chức khi truy cập và sử dụng dịch vụ của ứng dụng VioEdu – học sinh.
Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng ứng dụng VioEdu – học sinh. có nghĩa là Bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của VioEdu.
Bạn đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ trước khi chúng tôi tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó, chúng tôi không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nằm mục đích thông báo việc xử lý dữ liệu cá nhân cho Bạn.

1. Giải thích từ ngữ

– “VioEdu” được hiểu là Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu theo các thông tin chi tiết quy định tại Mục 6 của Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này.

1.1 Dữ liệu cá nhân” hoặc “DLCN” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

1.2 Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm:

+ Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
+ Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
+ Giới tính;
+ Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
+ Quốc tịch;
+ Hình ảnh của cá nhân;
+ Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
+ Tình trạng hôn nhân;
+ Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
+ Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
+ Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
+ Các dữ liệu khác theo quy định pháp luật hiện hành

1.3 “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm”: là các dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, bao gồm:
+ Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
+ Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
+ Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
+ Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
+ Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
+ Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
+ Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
+ Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
+ Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
+ Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

1.4 Bảo vệ Dữ liệu cá nhân”: là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến Dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.


1.5 Xử lý Dữ liệu cá nhân”: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2. Loại Dữ liệu cá nhân được xử lý

VioEdu có thể thu thập và xử lý các loại Dữ liệu cá nhân sau đây của Bạn:

– Thông tin cá nhân bắt buộc: Là những thông tin mà Bạn bắt buộc phải nhập khi đăng ký tài khoản trên ứng dụng VioEdu – học sinh bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Nơi học tập (Trường, Lớp), Địa chỉ, Email.

– Thông tin hệ thống lưu lại: Địa chỉ IP, thời gian đăng nhập, nhật ký truy cập ứng dụng của Bạn.

3. Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân

VioEdu thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn qua ứng dụng VioEdu – Học sinh để phục vụ cho các mục tiêu pháp lý hoặc nhu cầu khác, bao gồm những mục đích cụ thể như sau:

a. Đáp ứng các yêu cầu của Bạn về sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận thông tin đặt hàng nhằm thực hiện theo đúng yêu cầu từ bạn;

b. Bạn có thể quản lý thông tin tài khoản cá nhân trên ứng dụng VioEdu – Học sinh;

c. Liên hệ với Bạn cho mục đích tiếp thị: khảo sát, cập nhật các chương trình khuyến mại, giảm giá và các chương trình khác của VioEdu tại từng thời điểm;

d. Thông báo cho Bạn các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi; hỗ trợ khi có khiếu nại một cách nhanh nhất;

e. Nếu Bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc để xử lý yêu cầu của Bạn, chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ tương ứng.

f. Xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của Bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của Bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

g. Nhận dạng và/hoặc xác minh;

h. Giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của Bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) Bạn hoặc thay mặt Bạn.

i. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm và cải thiện trải nghiệm khách hàng của Bạn;

j. Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

k. Lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

l. Ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Bạn với chúng tôi;

m. Bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác dành riêng cho hoạt động kinh doanh, vận hành của VioEdu và theo bất kỳ mục đích nào khác mà VioEdu thông báo cho Bạn, vào thời điểm thu thập Dữ liệu cá nhân của Bạn hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép. Trường hợp cần xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn cho các mục đích khác ngoài mục đích quy định tại Mục 3 này, VioEdu sẽ thông báo cho Bạn để Bạn thể hiện sự đồng ý trước khi thực hiện.

4. Cách thức xử lý Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của Bạn thông qua các nguồn chính bao gồm: (i) trực tiếp từ Bạn trong quá trình đăng ký tài khoản, (ii) gián tiếp từ đơn vị giáo dục.

Chúng tôi áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan trên cơ sở phù hợp với mục đích và nguyên tắc xử lý Dữ liệu cá nhân quy định tại Chính sách này.

5. Phương án đảm bảo an toàn thông tin người dùng

– Mỗi tài khoản đăng ký trên hệ thống qua một số điện thoại hợp lệ và sẽ có 01 mật khẩu riêng do người dùng tự đặt.

– Người dùng có thể sử dụng số điện thoại/ email đã đăng ký để reset mật khẩu, nhận thông tin mua khóa học thành công và các báo cáo học tập định kỳ.

– Khi người dùng thay đổi mật khẩu, các phiên đăng nhập trên các thiết bị khác sẽ bị thoát ra và yêu cầu đăng nhập lại.

6. Lưu trữ Dữ liệu cá nhân

VioEdu sẽ lưu trữ Dữ liệu cá nhân (do Bạn cung cấp) trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong thời hạn cần thiết cho VioEdu nhằm mục đích phục vụ quá trình cung cấp dịch vụ cho Bạn hoặc theo quy định pháp luật, hoặc khi Bạn có yêu cầu hủy các Dữ liệu cá nhân đã cung cấp.

7. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn

Hiện tại, VioEdu chưa thấy hậu quả, thiệt hại không mong muốn nào có thể xảy ra, VioEdu sẽ thông báo nếu xảy ra trường hợp cụ thể. Trong quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân, thì có thể xảy ra lộ, lọt Dữ liệu cá nhân do:

a. Từ phía Bạn: Bạn làm lộ, lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại, ….

i) VioEdu khuyến cáo Bạn bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Bạn, mã OTP và không chia sẻ mật khẩu đăng nhập, mã OTP này với bất kỳ người nào khác kể cả nhân viên của VioEdu.

ii) Bạn nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng; Bạn nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc Ứng dụng của VioEdu khi không sử dụng; và thực hiện các biện pháp bảo mật khác khi sử dụng dịch vụ của VioEdu.

b. Từ phía VioEdu: VioEdu cam kết sử dụng các công nghệ bảo mật thông tin nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%, có thể lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Bạn; hoặc lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của VioEdu, hệ thống có liên quan bị hacker tấn công gây lộ, lọt dữ liệu; …

8. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên đơn vị: Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu – CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Địa chỉ: Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 1900.636.111

Số fax: 024 35626000

Email: support@vio.edu.vn

9. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình

Bạn có thể thực hiện các quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách tự truy cập vào ứng dụng VioEdu – Học sinh, đăng nhập rồi chọn mục “Thông tin cá nhân” hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc hotline 1900.636.111/0353.055.060 được công bố trên ứng dụng VioEdu – Học sinh để được hỗ trợ.

10. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho bạn khi đăng ký thông tin cá nhân trên ứng dụng VioEdu – Học sinh. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin của bạn vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng trong ứng dụng VioEdu – Học sinh hoặc với đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý bên thứ ba được ủy quyền, chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của công ty. Chúng tôi đề cao sự hài lòng, tin tưởng về bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi tham gia và sử dụng những dịch vụ của chúng tôi.

11. Quyền và nghĩa vụ của Bạn khi cung cấp Dữ liệu cá nhân cho VioEdu

a. Quyền của Bạn:

(i) Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(ii) Bạn được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

(iii) Bạn được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến VioEdu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

(iv) Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng văn bản gửi đến VioEdu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(v) Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Bạn đồng ý với VioEdu trước khi rút lại sự đồng ý.

(vi) Bạn được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến VioEdu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

(vii) Bạn được quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến VioEdu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

(viii) Bạn được quyền yêu cầu VioEdu cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến VioEdu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

(ix) Bạn được quyền phản đối VioEdu, Tổ Chức Được Xử Lý Dữ liệu cá nhân quy định tại Chính sách này xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến VioEdu nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(x) Sau khi nhận được các yêu cầu về: cung cấp dữ liệu; hạn chế xử lý dữ liệu; yêu cầu phản đối xử lý dữ liệu; hoặc xóa Dữ liệu cá nhân, VioEdu sẽ thực hiện yêu cầu của Bạn trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Chủ thể Dữ liệu tùy từng trường hợp theo quy định của pháp luật.

(xi) Đối với yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu, trường hợp không thể thực hiện VioEdu sẽ thông báo tới Bạn sau 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

(xii) Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

(xiii) Bạn có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật nếu VioEdu có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

(xiv) Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

-(xv) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Nghĩa vụ của Bạn

(i) Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của VioEdu liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn.

(ii) Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của VioEdu khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của VioEdu và khi có thay đổi về các thông tin này. VioEdu sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn căn cứ trên thông tin Bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào VioEdu sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Bạn. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Bạn chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.

(iii) Phối hợp với VioEdu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn.

(iv) Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của VioEdu; thông báo kịp thời cho VioEdu khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.

(v) Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.

(vi) Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách của VioEdu trong từng thời kỳ được thông báo tới Bạn hoặc đăng tải trên ứng dụng VioEdu – Học sinh và hoặc các kênh giao dịch khác của VioEdu từng thời kỳ. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của VioEdu để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà VioEdu thông báo tới Bạn trong từng thời kỳ.

(vii) Tôn trọng, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác.

(viii) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

12. Điều khoản chung

a. Khi nhận được yêu cầu thực hiện quyền của Bạn theo Điều 11.a từ người yêu cầu, VioEdu sẽ thực hiện các bước cần thiết để xác nhận, nhận dạng của người yêu cầu trước khi triển khai các quyền mà người yêu cầu muốn áp dụng. Trong trường hợp cần thiết, nhằm xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của Bạn, VioEdu có thể thực hiện khớp dữ liệu cá nhân cung cấp bởi người yêu cầu khi gửi yêu cầu thực hiện quyền với dữ liệu mà VioEdu đã và đang lưu trữ.

b. Trường hợp Vioedu thực hiện việc xóa, hủy, hay hạn chế sử dụng dữ liệu theo yêu cầu của Bạn, các quyền lợi của Bạn theo hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ ký với VioEdu mà đòi hỏi phải sử dụng dữ liệu cá nhân nói trên, có thể bị gián đoạn, thay đổi, hoặc chấm dứt.

c. Bạn cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này được VioEdu thông báo cho Bạn trong từng thời kỳ.

d. Bạn có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác.

e. VioEdu không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm hoặc/và trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào. Các trang tin điện tử và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của riêng của bên thứ ba.

f. Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa VioEdu và Bạn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

————————————————————————————–

14 BÌNH LUẬN

  1. vioedu ơi khoá học của em được 12 tháng nhưng em cảm thấy như vậy hơi ít. tại vì mẹ của em không chịu mua thêm khoá học cho em vioedu có thể giảm giá được ko ạ❓❓❓🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️

  2. màn hình hiển thị là em ko đủ điều kiện để thi đấu em phải làm sao ạ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️🥺🥺🥺🥺🥺🥺 .Với lại đây là trận đầu tiên em vào kiệp mà. bình thường toàn bị trễ thôi ạ

  3. Em bị “hack nick” ạ, em chx vào tham gia thi thì đã ai đó vào nick em để thi khiến các câu hỏi bị làm sai hết ạ 😭. Tham gia thách đấu và tham gia thi đấu trường, mùa hè kì thú đều bị như vậy ạ 😭😭😭

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây